Комп”ютер на уроці історіі

Для чого комп’ютер на уроці історії?

Сучасне життя досить складно уявити без використання комп’ютерної техніки. В умовах значного зростання кількості нової інформації традиційний навчально-методичний супровід не спроможний забезпечити виконання таких освітніх завдань, як оновлення змісту освіти, активізації процесу розвитку творчих здібностей, умінь та навичок учнів, застосування набутих знань для розв’язування нетрадиційних завдань. Сучасні комп’ютерні технології дають можливість учителю у процесі підготовки до

уроку якісно поліпшити процес викладання матеріалу.

Насамперед, актуальним є питання реалізації ідеї “педагогіки співпраці”. Об’єднання зусиль учнів і вчителів надає можливість якнайкраще розкрити індивідуальні особливості кожної дитини, зацікавити її, визначити сутність досліджуваної проблеми, досягти взаєморозуміння. Взявши за основу дослідження О. Мокрогуза, можна виділити такі форми організації роботи з використанням комп’ютера на уроках суспільствознавчих дисциплін:
1) вивчення теми уроку учнями самостійно або в парах з допомогою певного програмного забезпечення. Це ж стосується

і виконання певного завдання. Роль учителя при цьому – спрямування роботи, корекція діяльності учнів. Складність цього напряму полягає у тому, що не завжди вчителі-предметники мають вільний доступ до комп’ютерної техніки для одночасної роботи принаймні половини учнів класу;
2) використання на уроці мультимедійних можливостей комп’ютера, що слугує наочним посібником. Це найпоширеніша форма організації навчання із застосуванням комп’ютера на уроці історії. Ефективність і доступність цього напряму полягає у тому, що для оптимізації процесу навчання достатньо мати предметний кабінет, який обладнано комп’ютером і додатковим демонстраційним монітором;
3) використання Інтернету, компакт-дисків для виконання лабораторно-практичної роботи, проекту, написання реферату, виконання будь-якого творчого завдання;4) проведення різноманітних опитувань, тестувань, тематичного оцінювання.
Програмного забезпечення, придатного для систематичного використання у процесі навчання предметам гуманітарного циклу в Україні недостатньо. Необхідно відзначити, що комп’ютерна підтримка підручника як засобу посилення функціональності змісту і забезпечення мотивації навчання є вкрай необхідною на сьогоднішній день. Електронний підручник чи посібник виконує такі ж дидактичні завдання, як і традиційний. Але водночас він має низку переваг.

Головною з них є застосування мультимедіа, що дає можливість відтворювати візуальну та аудіоінформацію (кінохроніку, уривки з художніх та документальних кінофільмів, анімаційні діаграми, карти та схеми, інтерактивні таблиці, а також музику, будь-який звуковий супровід). Зрозуміло, що такий навчальний матеріал учень сприймає з більшим зацікавленням, що активізує навчальний процес, заохочує школярів до поглиблення знань і набуття нових умінь.
Водночас варто зазначити, що існує проблема у використанні таких посібників: майже всі комп’ютерні навчальні програми з історії розраховані на індивідуальне опрацювання. Відео та фотодокументи, розміщені у таких електронних підручниках, неможливо використовувати на уроках у предметних кабінетах, обладнаних одним комп’ютером та декількома демонстраційними моніторами – вони мають малий формат, а система захисту не дозволяє вилучити їх з електронного носія для збільшення на весь екран. Саме це є проблемним моментом у систематичному використанні ІКТ на уроках суспільних дисциплін.

Тому, на нашу думку, необхідно звернути увагу фахівців на створення не лише електронних підручників з історії, а й електронних посібників з історії з невеликою кількістю теоретичного матеріалу і можливістю демонстрації фото та відеодокументів на весь екран.
Систематичне використання ПК на уроці сприяє наступному:
– підвищенню рівня використання наочності на уроці;
– покращенню продуктивності уроку;
– встановленню міжпредметних зв’язків з інформатикою та іншими науками;
– організації проектної діяльності учнів щодо створення навчальних програм та електронних посібників з курсу під керуванням учителів інформатики та історії;
– логічності подавання навчального матеріалу, що позитивно позначається на рівні знань учнів;
– зміні на краще взаємин з учнями, далекими від історії, особливо тими, які із захопленням ставляться до ПК;
– зміні ставлення школярів до ПК як до захоплюючої іграшки;
– сприйманню його, як універсального інструмента для роботи в будь-якій галузі людської діяльності.
У процесі навчання важлива не інформаційна технологія сама собою, а те, наскільки її використання сприяє досягненню освітніх цілей. Тому, на нашу думку, необхідно також розв’язати психолого-педагогічні проблеми комп’ютерного навчання, а саме:
– уроки у комп’ютерному класі викликають емоційне піднесення в учнів, що не завжди сприяє ефективності процесу навчання.
– комп’ютерні уроки вимагають від учнів організованості, швидкості мислення, вміння переключати увагу протягом всього навчального часу. Ураховуючи, наскільки це важко для сучасної гіперактивної дитини, необхідно ретельно продумувати хід навчального заняття, чітко розподіляти види діяльності учнів на різних етапах, щоб не перетворити урок на скупчення мультимедійних матеріалів, а учнів – на глядачів у кінотеатрі.
Але використання мультимедійного комплексу як демонстраційного з великими можливостями, – це лише перший крок. ІКТ дозволяє робити значно більше, зокрема – активізувати пізнавальну діяльність учнів. З використанням відомих методів проектної роботи можна залучити їх до створення під керуванням учителя різноманітних допоміжних матеріалів, презентацій, тематичних підбірок тощо. В ідеалі можна навіть доручати таким учням створення мультимедійних посібників, залучати їх до консультаційної і навіть викладацької діяльності, що є показником нового якісного рівня навчальних досягнень.
На нашу думку, вартими уваги є такі напрями роботи з використання інформаційних технологій у курсі викладання суспільних наук:
– створення тематичних добірок наочних матеріалів. Такі матеріали можна використовувати на уроках та в позакласній виховній роботі. Так, наприклад, матеріали презентації про м. Білу Церкву охоче використовують вчителі на уроках Київщинознавства, в курсі історії Україна, а також на виховних годинах як заочні екскурсії рідним містом.

Створена учнями 11 класу презентація “Голокост” з використанням фото, відео та аудіоматеріалів про трагедію єврейського народу під час Другої світової війни є незамінною на уроках історії України, всесвітньої історії, а також у курсі “Людина і суспільство” під час вивчення теми “Право на життя”. Скільки б слів ми не використали, розповідаючи про ті жахливі події, але це не справить такого враження на дитину, як те, що вона побачить власними очима у музичному супроводі;
– тестування учнів. Цей напрям роботи вчителі використовують як допоміжний під час проведення основного тематичного оцінювання знань учнів;
– створення допоміжних матеріалів. Наприклад, разом з учнями 8 класу ми створили “Електронну книгу історичних пам’яток”. Ця книга складається з 5 сторінок. Учні обирають необхідний напрям і за допомогою гіперпосилань засвоюють матеріал;
– засвоєння нового матеріалу за створеною учителем презентацією.
Такий варіант роботи дає можливість врахувати всі потреби вчителя і певного класу. В даному електронному посібнику підтримки курсу всесвітньої історії за 9 клас за темою “Культура кінця 18 – першої половини 19 століть” всі відеозображення демонструються на весь екран, що уможливлює його використання за умови мінімального обладнання навчального кабінету;
– самостійне створення учнями презентацій за запропонованою вчителем темою;
– проведення конкурсів для допитливих учнів за історичною тематикою;
– діяльність за методом проектів. Такий варіант роботи для учнів є досить актуальним. Ми всі, вчителі і учні, готуємося до підсумкового зовнішнього тестування.

Але його висока результативність можлива лише за умови повного забезпечення учнів підручниками, які б відповідали вимогам проведення тестування випускників. Вважаємо, що на сучасному етапі у середній освіті такі підручники відсутні. Тому випускники працюють за методом проектів, створюючи допоміжні електронні посібники з тем, які вивчаються у курсі історії.

Такий метод дозволяє залучити до роботи і зацікавити історією як наукою навіть тих учнів, у яких була відсутньою мотивація до вивчення предмета. Мультимедійний комплекс полегшує сприйняття навчального матеріалу учнями. Використання візуального матеріалу дозволяє створити живий образ епохи, яскраву картину, яка легко і невимушено вкладається у пам’яті і свідомості учня.
У курсі вивчення гуманітарних предметів важливо також зберегти проблемні уроки з елементами дискусії. Усі прийоми, які успішно розроблені в нашій дидактиці, не повинні бути відкинуті й забуті, а якісно удосконалені на основі використання ІКТ з метою підвищення пізнавальної активності учнів на уроках історії, що є однією із цілей учителя на уроці.
Звичайно, далеко не всі загальноосвітні навчальні заклади забезпечені сучасними комп’ютерами. Проте це не повинно зупиняти розробників мультимедійних засобів навчання, оскільки саме застосування мультимедійних технологій є одним із перспективних напрямів підвищення продуктивності навчання учнів. Окрім цього, вважаємо, що необмежені можливості комп’ютера щодо надання інформації розв’язують проблему постійної зміни та оновлення змісту шкільної історичної освіти


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Комп”ютер на уроці історіі