План самоосвітньої роботи на 2012-2013 навчальний рік

П Іслякурсове завдання:

Сучасний урок у початковій школі як цілісна дидактична система

Теми самоосвітньої діяльності:

2009-2010 Подолання педагогічних стереотипів у підготовці та проведенні сучасного уроку у початковій школі.

2010-2011 Компетентнісний підхід у навчанні математики учнів початкової школи

2011-2012 Навчання читанню з урахуванням індивідуальних особливостей учнів

20 12 -20 13 Нестандартні уроки в початковій школі

2013-2014 Формування у молодших школярів мотивації до навчання

Мета:

Активізація

процесу розумового виховання шляхом нестандартних уроків у сучасній школі Подолання педагогічних стереотипів у підготовці та проведенні сучасного уроку у початковій школі. Використання нестандартних уроків у початковій школі

Завдання:

Напрямки самоосвіти

Зміст діяльності
Опрацьована література
Форма виконання
Термін виконання

Вивчення законодавчої та нормативно-правової бази

Вивчення документів та педагогічної літератури з проблеми.

Новий Державний стандарт… Концепція загальної
середньої освіти; Національна доктрина розвитку освіти; закон “Про загальну середню освіту”;
Тези Планування навчально-виховної роботи на 2012-2013 навчальний рік.

Протягом 2012-2013 навч. року

Вересень 2010 року

Науково-теоретична підготовка

Теоретичні основи використання нестандартних уроків в початковій школі

Організація уроку в умовах модернізації освіти

Активізація процесу розумового виховання шляхом нестандартних уроків у сучасній школі

Кириллова Г. Д. Теория и практика урока в условиях развивающего обучения. – М., 1980 – 198 с. Канаржевский Ю. А. Анализ урока. – М.: Центр “Педагогический поиск”,-2000. – С. 336. Шарко В. Д. Сучасний урок. Технологічний аспект. – К., 2006 -218с Фахові журнали; Предметні газетиТези Реферат-виступ на теоретичному семінарі або на методичному об’єднанні вчителів початкових класів

Жовтень 2012 року

Протягом 2012-2013 навч. року

Методична підготовка

Сучасний урок в початковій школі

Використання інтегрованих уроків з метою формування у молодших школярів ключових компетентностей

Методичні основи проектної діяльності в початковій школі

Використання інформаційних технологій на уроках в початковій школі

Презентація як одна з нестандартних форм активізації розумової діяльності учнів

Рябченюк Г. С., Степанчук Н. В. Сучасний урок в інтерактивних технологіях навчання в 1-4 класах. – К.: Видавництво ТОВ фірма “Юлат”, 2007.- 120с. Конаржевский, Ю. А. Анализ урока / Ю. А. Конаржевский. – М.: Педагогический поиск, 2000. – 126 с. Гадяцький М. В., Хлєбнікова Т. М. Організація навчального процесу в сучасній школі. – Харків: Видавництво “Ранок”, “Векста”. – 2004. – 136 с. Фахові журнали; Предметні газетиРозробка уроків та позакласних заходів; Підготовка дидактичного матеріалу

Грудень

2012 року

Протягом 2013 року

Психолого-педагогічні основи навчання та виховання

Вивчення можливостей управління самоосвітньою діяльністю дітей на уроці з урахуванням особливостей їх розвитку, інтересів, мотивації.

Крутецкий В. А. Психология обучения и воспитания школьников – М.? 2006, – 304 с. Гин А. Конструктор урока // Відкритий урок – 2002 – № 5-6 – С.11-19. Чуракова, Р. Г. Технология и аспектный анализ современного урока в начальной школе / Р. Г. Чуракова. – М.: Академкнига, 2009. – 112 с. Кларин М. В. Инновации в обучении..-М.? 2007. – 83с. Гильбух Ю. З. Внимание: одаренные Дети. М. Знание.,1999г. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. М., Прогресс, 1999. Творчість класного керівника: шляхи звільнення від стереотипів, шаблонів./Т. С. Мачача та ін. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – 192с Фахові журнали; Предметні газети.Тези; Виступ на методичному об’єднанні вчителів початкових класів Експериментальне впровадження запропонованих технологій Розробка уроків Підготовка дидактичного матеріалу

Протягом 2012-2013 н. р.

Протягом 2012-2013 н. р.

Квітень 2013 року

Протягом 2013 року

Підвищення професійного рівня

Розвиток педагогічної емпатії та вміння спілкуватися на суб’єктно-суб’єктній основі.

Експериментальна перевірка ефективності використання нестандартних уроків в початковій школі

Савченко О. Я. Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів. // Початкова школа. – № 7. – 2001. Фахові журнали; Предметні газетиРозробка уроків Впровадження запропонованих технологій Підготовка дидактичного матеріалу

Травень 2013 року

Протягом 2013 року

Протягом року

віднайти всі доступні джерела інформації стосовно означеної проблеми; зорієнтуватися в інтерактивних, інноваційних формах навчання, відшукати прийоми експериментального впровадження їх розвитку та дослідження ефективності; вивчити характерні особливості педагогічних технологій, які доцільно використовувати в початковій ланці; розробити та використовувати нестандартні уроки в початковій школі оволодіти прийомами планування та організації власної праці та праці школяра.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

План самоосвітньої роботи на 2012-2013 навчальний рік