Анализ работы МЦМК за 2011-2012 учебный годАналіз роботи МЦМК за 2011-2012 навчальний рік

Сучасне суспільство потребує від освіти підготовки молоді, конкурентоздатної, із громадянською позицією, налаштованої на саморозвиток, розвиток професійних навичок та компетенцій протягом життя. Гарантом нової якості освіти є учитель, здатний працювати на рівні світових стандартів, готовий до неперервного професійного зростання, який може мислити креативно й прогресивно. Сучасний педагог, як фундатор освітніх інновацій – це фундаментально освічена людина, здатна творчо працювати, забезпечувати

результативність і якість навчально-виховного процесу.

Високопрофесійних і компетентних педагогів, що мають інноваційне мислення, необхідно формувати. Тому й постала проблема “Забезпечення методичного супроводу діяльності учителів початкових класів з метою освоєння новітніх технологій, удосконалення педагогічної майстерності, розвитку творчої ініціативи, забезпечення якісної неперервної освіти, спрямованих на розвиток дитини”. Станом на 2011-2012 навчальний рік у місті працювали 16 шкіл, 92 вчителя початкових класів надавали освітні послуги. Спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії

– 26 (28,3%), спеціалістів 1 категорії – 30 (32,6%), спеціалістів 2 категорії – 7 (7,6%), спеціалістів – 29 (31,5%); мають звання “Старший учитель” – 18 педагогів (19,6%), “Учитель-методист” – 5 (5,4%), “Відмінник освіти” – 4 ( 4,3%).

Курсову перепідготовку вчителі початкової ланки пройшли за інноваційною формою – очно-дистанційні за КМС: 20 вчителів (21,7%). Тема КП “Формування здоров̓язбережувальної компетентності молодших школярів засобами інноваційних освітніх технологій” і 2 педагоги (4,6%) навчаються у Відкритому університеті інноваційної педагогіки (“Школа молодого творчого методиста”, “Школа молодого творчого педагога початкової школи”)

Вчителі міста приймали участь в управлінській, навчальній, науково-методичній діяльності, науковій роботі, у проведенні масових та міжкурсових заходах за 2011-2012 н. р. Результатом такої роботи є освітні інновації, що впроваджувалися вчителями самостійно – 16 продуктів. Якісні показники готовності вчителів початкових класів до проектно-впроваджувальної діяльності показують достатній результат – 58 технологічних продуктів. Розроблений науково-методичний супровід освітніх інновацій у системі проектно-впроваджувальної діяльності: визначені роль і функції методичної служби в організації розробки і впровадження освітніх інновацій, форми роботи з педпрацівниками в міжкурсовий період на протязі пропедевтичного, власне курсового та після курсового періодів (Додатки додаються).

Основними напрямками роботи МЦМК початкової ланки міста у 2011-2012 навчальному році були: забезпечення ефективної діяльності для виконання місії методичної служби щодо вдосконалення системи освіти; реалізація на регіональному рівні Концепції “Освіта протягом життя”; сприяння розвитку системи неперервної освіти у відповідності з індивідуальними потребами педагогів на засадах компетентнісно орієнтованого підходу; використання інноваційних форм методичної роботи, які спрямовані на розширення, поглиблення та забезпечення методичного простору як складової єдиного освітнього інформаційного простору; створення умов щодо організації навчання вчителів основам інформаційно-комунікаційних технологій та успішної їх участі у моніторингових дослідженнях навченості з питань ІКТ, використовуючи можливості мережевої взаємодії; використання ресурсів Відкритого університету інноваційної педагогіки для підготовки педагогічних кадрів, розкриття їх творчого потенціалу; забезпечити наступність розвитку особистості дитини старшого дошкільного віку в сім̓ ї, дошкільному закладі та початковій школі; формування економічного досвіду дітей у процесі реалізації регіональної програми “Шкільна бізнес-освіта” в початковій школі; проведення моніторингу у початковій ланці як ефективного засобу забезпечення її якості та встановлення відповідності рівня освітніх досягнень випускника початкової школи вимогам державного стандарту.

Розв’язання цих завдань повністю залежить від рівня якості професійної кваліфікації педагогічних і керівних кадрів. Навчання педагога протягом усього життя – це головне гасло сьогодення.

Школа потребує вчителя-майстра, вчителя-професіонала, який добре володіє знаннями педагогіки та психології, має необхідні вміння для здійснення ефективного управління колективом та навчально-виховним процесом.

На засіданнях МЦМК вивчалися нормативно-правова база, інструктивно-методичні листи МОНу і управління освіти та науки Донецької облдержадміністрації, опрацьовувалися матеріали фахової періодики, впроваджувалися в систему навчально-виховної роботи нові технології навчання. На засіданнях МЦМК заслуховувалися та обговорювалися доповіді вчителів з питань: “Впровадження оновленого Державного стандарту початкової загальної освіти”, “Нетрадиційний урок у творчому пошуку учителя”, “Творчі проекти вчителів”, “Реалізація оздоровчої функції навчання. Формування здоровязберігаючих компетентностей молодших школярів”, звіти керівника ТГ “Науково-методичний супровід неперервної освіти учителів початкових класів”, керівників ДГ “Моніторинг якості мовної та математичної освіти учнів 4-х класів м. Шахтарська”, практикувалися звіти-презентації з досвіду роботи вчителів, що атестувалися на рівні міста. Різноманітилися форми проведення занять: майстер-клас з досвіду роботи, співпраця у короткочасних творчих групах, методичні дискусії, проблемні столи, захист творчих кооперативних проектів, підготовка й видання збірників, методичних посібників, матеріалів на Всеукраїнський методичний конгрес, обласну наукову конференцію; приймали участь у наукових, проблемних семінарах, творчих об’єднаннях; поширювали набутого й апробованого перспективного досвіду, оприлюднення індивідуальних наробок на нарадах, педрадах, методичних об’єднаннях, у періодичній пресі, Інтернет – ресурсах, розміщення матеріалів на власних сайтах, veb-сторінці, сайті міського методичного кабінету.

Педагоги працюють над виконанням завдань у міжатестаційний період: заповнення Щоденника міжкурсового періоду, накопичення кредиту для чергової/позачергової атестації, звітують про виконану роботу.

Слова “Від творчого вчителя до творчої особистості” знаходять своє підтвердження. Учні початкових класів приймали участь у конкурсах за обласним реєстром. Визначилися переможці і учасники. Перший рік діти початкової ланки шкіл міста приймали участь у Міжнародній Олімпіаді з основ наук в Україні (118 – у 1 етапі, 11 – вийшли у фінал), у Інтернет – конкурсі “Міжнародний художній конкурс” малюнок на задану тему.

Після Інтернет – голосування 8 учнів вийшли у 2 етап і стали учасниками. На виконання Державної цільової програми популяризації вітчизняної продукції на 2009-2012 роки приймали участь у щорічному регіональному конкурсі “Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу” у міському етапі конкурсу 159 учнів 4-5 класів із 12 навчальних закладів міста. До міського оргкомітету було надано 25 робіт з НВК №1, 2, ШМБГ, ЗОШ №№8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 21, 22.

Переможець Ілінческу Олександра, учениця 4 класу ЗОШ №18 направлена до обласного оргкомітету (вчитель Лазаренко Т. В.). У міському конкурсі-захисті (П етап) дослідницьких, творчих та конструкторських робіт МАН серед учнів 4-х класів прийняли участь 46 учнів ЗНЗ. Десять учнів ЗОШ №№18, 13,9, 2, ШМБГ, НВК №1, 2 зайняли 1 місця і стали переможцями міського етапу.

Особлива роль у реалізації учня як творчої, самодостатньої особистості належить педагогу-лідеру, педагогу-досліднику, що має в своєму арсеналі педагогічні технології, які слугують гуманізації, гуманітаризації, демократизації педагогічного процесу, забезпеченню як потреб особистості в інтелектуальному, творчому і духовному розвитку, так і потреб суспільства щодо особистісного, професійного і соціального становлення людини.

У новому 2012-2013 навчальному році МЦМК вчителів початкових класів планує направити свою роботу на вирішення наступних проблем:

підготовка вчителя до реалізації змісту нового Державного стандарту, науково-методичне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі; навчально-виховний процес здійснювати відповідно до чинної нормативно-правової бази, інструктивно-методичних листів МОН України та Донецького обласного ІППО та інформаційного листа щодо організації навчально-виховного процесу в початкових класах у 2012-2013 навчальному році; розробка інноваційного методичного супроводу (методичних послуг) для підвищення якості освіти та конкурентоспроможності педагогів міста, враховуючи індивідуальні здібності та нахили учнів, тісніше пов’язувати вивчення рідної мови, математики, предметів природничого циклу з розвитком мовленнєвих і пізнавальних умінь та формування національної самобутності і духовності школярів, виховання учня-творця відповідно до потреб та запитів суспільства; мотивація суб’єктів методичного супроводу до взаємодії, пошуку механізмів інноваційної діяльності методичних служб різних рівнів; створення умов для розвитку педагогів, враховуючи їх потреби, інтереси, поєднуючи це з проблемами соціального розвитку; надання учасникам інноваційних процесів інформації, необхідної для пошуку та реалізації завдань щодо розв’язання проблем розвитку освіти; подолання відірваності між атестаційного, між курсового періоду та курсів підвищення кваліфікації, забезпечення неформальної неперервності післядипломної освіти педагогічних кадрів; аналіз підсумків ДПА учнів 4-х класів у 2011-2012 нр, окреслення особливості ДПА в початковій школі та визначення стратегії підготовки учнів початкової школи до проведення ДПА у 2012-2013 нр; впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес у початковій школі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Анализ работы МЦМК за 2011-2012 учебный год