Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізикиОпис власного педагогічного досвіду вчителя фізики

Охотник Галини Григорівни

“Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики”

Об’єкт дослідження: інформаційно-комунікаційні технології на уроках фізики.

Мета дослідження: З’ясувати місце і роль інформаційно-комунікаційних технологій в процесі викладання фізики в школі; дослідити використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики.

Актуальність та ідея досвіду:

Стрімкий перехід сучасного суспільства до ери глобальної

комп’ютеризації не може не викликати змін у викладанні навчальних предметів, в тому числі фізики. Сучасний світ вимагає від сучасної молоді вміння користуватись комп’ютерною технікою, володіти певними знаннями новітніх інформаційних технологій і застосовувати їх у різних сферах життєдіяльності. Досить актуальне упровадження нових технологій у навчальний процес сприяє всебічному розвитку особистості, активізує навчальну діяльність учнів, сприяє творчому зросту дитини.

Основні напрями реалізації ідеї:

залучення учнів до самостійного пошуку інформації, синтез матеріалу з виходом на

самостійні узагальнення й висновки; розвиток критичного мислення; розвиток особистості учня та його адаптація у світовому інформаційному просторі; формування інформаційної культури учнів, забезпечення їх інформаційних потреб; інтенсифікація навчання і виховання за рахунок використання ІКТ; удосконалення науково – методичного забезпечення навчально – виховного процесу; оптимізація освіти на основі використання інформаційно – комунікаційних технологій.

Загальновідомо, що основною формою організації навчальних занять у школі є урок. Саме ця форма організації навчальних занять дозволяє поєднувати роботу класу в цілому й окремих груп учнів з індивідуальною роботою кожного учня. Урок ― вирішальна ланка у навчальному процесі, і якість знань учнів залежить перш за все від науково – методичного рівня кожного уроку і системи уроків в цілому.

Від чого відштовхуюсь у системі роботи з вдосконалення уроку?

Для забезпечення виконання дидактичних завдань уроків відповідно до їх мети використовую різні форми роботи, надаючи перевагу активним методам навчання, здійснюю діалог із учнями, пропоную різні форми самостійної і творчої роботи.

Значну увагу приділяю визначенню форм взаємодії вчителя й учнів, добору таких методів роботи, які роблять процес навчання осмисленим, сприяють формуванню й розвитку в учнів логічного мислення, бажання вчитися, самоосвіті й самореалізації учнів.

Головним недоліком на уроці вважаю подання учням готових знань.

Природничі предмети повинні забезпечувати необхідний компонент людської культури ― сучасне світорозуміння, тому що кожен мусить уявляти, хоча в загальних рисах, як побудований світ, в якому він живе, вірно орієнтуватися в глобальних проблемах, які стають перед людством. Особливо це стосується фізики, котра була і залишається лідером природознавства. Американський учений І. Рабі казав, що “фізика складає серцевину гуманітарної освіти нашого часу”. І це справедливо, бо навчаючи фундаментальним законам, учитель фізики має прекрасну можливість виховувати учнів засобами предмета.

Сприяє йому в цьому значний арсенал методів і прийомів.

Прийоми, характерні природничникам, специфічні:

Показ різноманітностей світу, його краси, гармонії; Використання експерименту, який не тільки навчає, а й полегшує навчання; Розв’язання задач з історичним матеріалом; Постановка дослідів із застосуванням старовинних пристроїв, побутової техніки; Доведення справедливості теорії дослідницьким наочним шляхом; Вивчення екологічних проблем, пошук шляхів їх вирішення.

На мою думку, у школі особливе місце повинно відводитися таким формам занять, що забезпечують участь кожного учня у проведенні уроку, підвищують авторитет знань та індивідуальну відповідальність школярів за результати навчальної діяльності. Ці завдання учнів можна успішно розв’язувати завдяки інформаційним технологіям.

Інформаційні технології – це сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються з метою збирання, зберігання, опрацювання, розповсюдження, відображення і використання різноманітних даних задля інтересів і потреб користувачів.

Інформаційно-комунікаційні технології – це поєднання інформаційних технологій з комунікаційними для вирішення різноманітних задач сучасного освітньо-інформаційного процесу.

Інформаційно-комунікаційні технології містять якісно нові можливості для навчання і розвитку дитини, а тому потребують перегляд змісту й організації форм навчання.

Процес організації навчання школярів з використанням ІКТ дозволяє:

зробити цей процес цікавим, з одного боку, за рахунок новизни і незвичності такої форми роботи для учнів, а з іншого, зробити його захоплюючим і яскравим, різноманітним за формою за рахунок використання мультимедійних можливостей сучасних комп’ютерів; ефективно вирішувати проблему наочності навчання, розширити можливості візуалізації навчального матеріалу, роблячи його більш зрозумілим і доступним для учнів вільно здійснювати пошук необхідного школярам навчального матеріалу у віддалених базах даних завдяки використанню засобів телекомунікації, що надалі буде сприяти формуванню в учнів потреби в пошукових діях; індивідуалізувати процес навчання за рахунок наявності різнорівневих завдань, самостійно працювати з навчальним матеріалом, використовуючи зручні способи сприйняття інформації, що викликає в учнів позитивні емоції та формує позитивні навчальні мотиви; самостійно аналізувати і виправляти допущені помилки, коригувати свою діяльність завдяки наявності зворотного зв’язку, в результаті чого удосконалюються навички самоконтролю; здійснювати самостійну навчально-дослідну діяльність (моделювання, метод проектів, розробка презентацій, публікацій тощо), розвиваючи тим самим у школярів творчу активність.

Використання ІКТ розширює інтерпретаційне поле вивчення предмету: отримання інформації з різноманітних джерел, аналіз інформації, культурні зразки; поєднання традиційних джерел інформації та нетрадиційних; новий рівень освоєння навчального матеріалу, що пов’язане з використанням зорової та адитивної наочності.

Сучасний світ неможливо представити без комп’ютерних технологій, вони досить міцно влаштувалися практично в усіх сферах діяльності людини. Освітній процес не є виключенням.

Викладання фізики, в силу особливостей самого предмета, є сприятливою сферою для застосування сучасних інформаційних технологій. Інформаційні технології застосовуються мною як при проведенні уроків, так і в організації позаурочної діяльності учнів.

Я застосовую інформаційні технології на уроках фізики в наступних напрямах:

мультимедійні сценарії уроків або фрагментів уроків; підготовка дидактичних матеріалів для уроків; використання готових програмних продуктів з фізики; робота з електронними підручниками на уроці; проведення комп’ютерних лабораторних робіт, пошук необхідної інформації в Інтернеті в процесі підготовки до уроків і позакласних заходів; робота на уроці з матеріалами Web – сайтів та персональних сайтів з фізики


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики