СИСТЕМА ПЕДАГОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУВсі ми добре усвідомлюємо, що якість освіти – це: з одного боку рівень задоволення учасників НВП освітніми послугами, а з іншого – соціальний розвиток учня, підготовка компетентістного випускника.

У сучасній педагогіці поки що не існує єдиного показника якості освіти. Прийняті показники багатофакторні та комплексні, складаються із сукупності кількох параметрів, відстежити які допомагає ретельно вибрана й правильно систематизована інформація.

Тож, одним з основних напрямів роботи навчальних закладів, згідно вимог нашого профільного

міністерства, має стати моніторинг якості освіти, який визначає основні стратегічні зміни в діяльності школи.

Використовуючи результати наукових досліджень з питань технології освітнього моніторингу, в нашому закладі розроблена і впроваджується власна модель моніторингових досліджень якості освіти, науково-методичного супроводу її функціонування, що прописано в “Локальних нормативних актах”.

Освітній моніторинг здійснюється на кількох рівнях: учень (моніторинг навчальних досягнень), учитель (моніторинг педагогічної діяльності), навчально-виховний заклад (внутрішньошкільний моніторинг).

Різновидом

освітнього моніторингу (на думку О. О. Патрикеєвої) є педагогічний моніторинг, що досліджує педагогічну систему, використовуючи дані медичних, психологічних, соціологічних досліджень, а також визначає, наскільки раціональними є педагогічні засоби, дії; наскільки дидактичні засоби є адекватними проголошеним цілям і завданням.

Тож, під педагогічним моніторингом ми вбачаємо безперервне, тривале спостереження навчального процесу й управління ним. Об’єктами педагогічного моніторингу є результати навчально-виховного процесу і засобу, що використовується для їх досягнення.

Сьогодні в нашій школі навчається 940 учнів у складі 35 класів.

Ми – експериментальний навчальний заклад Всеукраїнського рівня, дослідно-експериментальна тема присвячена формуванню гармонійно досконалої особистості учня у сучасному освітньому середовищі загальноосвітнього навчального закладу; залучені до виконання програми Всеукраїнського експерименту “Проектування особистісно-розвивального змісту НВП загальноосвітнього навчального закладу”; впроваджуємо програму обласного проекту “Випереджаюча освіта для сталого розвитку” за темою “Еколого-економічна освіта учнів як передумова екологічного збалансованого розвитку майбутнього суспільства”.

Школа забезпечує загальноосвітню підготовку в обсязі не меншому від визначеного державними стандартами освіти, спеціалізацію в 8-11 класах в природничо-математичному напрямку.

Робота педагогічного колективу направлена на забезпечення удосконалення допрофільного та профільного навчання, надання професійної освіти учням ІІІ ступеню.

Педагогічний моніторинг, виконуючи навчальну, розвиваючу, виховну, коригуючу, мотиваційно-стимулюючу, організаційно-управлінську функції, спрямовує діяльність вчительського колективу щодо реалізації завдань:

діагностики: відстеження динаміки розвитку учнів; вивчення стану міжособистісних відносин учителя та учнів, учня та учнів; забезпечення психологічної захищеності учнів у навчальному процесі; обліку досягнень учнів з предметів, що дозволяють простежити особисті успіхи та невдачі школярів у засвоєнні навчального матеріалу, відповідно динаміки їхнього розвитку; впровадження найефективніших технологій викладання предметів, що поєднують у собі різноманітні варіативні підходи до діяльності школярів.

Навчальний рік починається з аналізу діяльності школи за минулий рік: успішності учнів, результативності учнів в конкурсах, змаганнях, олімпіадах.

Основним складником моніторингу є: моніторинг організації НВП, що передбачає аналіз стану здоров’я, загальної функціональної готовності учнів до навчання в школі, рівня навчальної та учнівської дисципліни (результати соціально-психологічних обстежень учнів рівня їх активності, стану уваги; дані медичного супроводу школярів; експертна оцінка успішності).

Здійснюючи контроль за станом викладання предмету, підводячи підсумки навчальних досягнень учнів за семестр, підсумкові результати моніторингових досліджень дозволяють простежити динаміку змін рівня навченості учнів із предметів протягом навчального року, визначити позитивні тенденції, резерви, шляхи розв’язання проблем.

Постійне спостереження за рівнем навчальних досягнень учнів дає можливість урізноманітнити аналітичний супровід НВП. На основі моніторингу рівня навчальних досягнень учнів проводяться різні види порівняльного аналізу: за паралелями класів; за навчальними предметами; за рівнем навчальних досягнень.

Річний бал випускника, ДПА і ЗНО показали реальні знання учнів, цей аналіз змушує кожного вчителя ще раз ознайомитись з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, тому що результати ЗНО – це показник результативності роботи як вчителя, так і школи в цілому.

Актуальним завданням сьогодні стає не тільки забезпечення шкільної освіти без утрат здоров’я учнів, а й цілісного підходу до шкільного життя, що захоплює всі рівні – від управління освітніми системами, відносин у класі та зв’язків із зовнішнім співтовариством до виховання свідомого ставлення до збереження та зміцнення свого здоров’я.

Виконуючи завдання програми Всеукраїнського експерименту з проектування особистісно-розвивального змісту НВП та працюючи за діагностично-проектуючим комплексом “Універсал”, ми маємо можливість вивчити і скоригувати у наших вихованців: ціннісні пріоритети; ціннісні орієнтації; вади особистісного розвитку (тривожність, нечесність, невпевненість, імпульсивність, агресивність, асоціальність, замкнутість і таке інше); життєву активність.

Вагомим показником результативності спеціалізованої школи, на нашу думку, є працевлаштування випускників за спеціалізацією школи еколого-економічного профілю. Згідно моніторингу більше 50% наших випускників щороку обирають спеціальність в ВНЗ з економіки, екології, хімії, математики, біології.

Практичним результатом педагогічного моніторингу стає :

– детальне обговорення з учителями-предметниками, внесення корекції та надання індивідуальних і групових консультацій учням;

– обговорення з учителями-предметниками планування навчального процесу з метою внесення змін у календарне та поурочне планування;

– застосування індивідуальних навчальних завдань, різнорівневих тестів, врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів.

Завдяки педагогічному моніторингу ми змогли визначити негативні явища, характерні для нашого закладу, які гальмують розвиток освіти, а саме:

загублений інтерес учнів до знань, зокрема невміння вчитися й долати труднощі пізнавальної діяльності: монотонність і одноманітність діяльності учня та вчителя; відсутність швидкої зміни подій; непродуманість методики організації НВП; під час організації внутрішкільного контролю допускаються: перевантаження вчителя; недостатнє інформаційне забезпечення науково-методичною, педагогічною літературою, періодикою; неврахування потенційних можливостей кожного вчителя, його бажання, досвід, здібності, стан здоров’я; недостатній індивідуальний підхід до кожного педагога; відсутність ініціативи та байдужість при виконанні педагогічних обов’язків частини вчителів.

Методична рада школи працює над пошуком шляхів усунення негативних явищ: причин педагогічних невдач; створення системи заходів з їх усунення; спонукання до самоаналізу своєї діяльності; створення умов для розкриття творчого потенціалу вчителя; надання рекомендацій для самоосвіти.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

СИСТЕМА ПЕДАГОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ