Освіта для сталого розвитку

Концепція
Модернізації змісту освіти в загальноосвітніх навчальних закладах на засадах переорієнтації на цілі стійкого розвитку
На сучасному етапі розвитку освіти у Європейському та світовому просторі все більшого значення набуває впровадження освіти для стійкого розвитку (ОСР) в усіх ланках освіти. Оголошена ЮНЕСКО Декада освіти для стійкого розвитку (2005-2011 рр.) вступила в другу фазу. Цілі Декади – укріплення міжнародного співробітництва в області розвитку ОСР і обмін інноваційними методами навчання по програмах, практиці і

політиці стійкого розвитку.

Аналіз літератури стосовно ОСР показує, що в багатьох країнах розробляються проекти по впровадженню елементів цієї освіти, в тому числі і в Україні, наприклад, під керівництвом д. п. н. О. Пометун розроблені посібники для учнів “Уроки для стійкого розвитку” та ін. в рамках українсько-шведського проекту “Екодемія”, які використовуються для самостійної роботи.
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки серед стратегічних напрямків розвитку освіти передбачає модернізацію змісту освіти на засадах переорієнтації на цілі сталого розвитку, інтегрування

національної системи освіти у європейський і світовий освітній простір на цій основі. Проблема полягає в тому, щоб без нарощування фактологічного матеріалу, використання додаткового часу на навчальний процес допомогти педагогам перевести зміст вітчизняної освіти на “рейки” ОСР.
Основні відмінності ОСР від традиційної освіти:
Формування в учнів переконання в необхідності збереження довкілля; навчання поза стінами школи;
Міждисциплінарний підхід до засвоєння знань про реальність;
Формування в учнів цілісної картини світу, чого не в змозі досягти традиційна освіта через вузько предметність змісту;
Збереження біорізноманіття, соціального та культурного різноманіття, що досягається через вивчення учнями етносоціоприродного, культурного довкілля.
В Україні розроблена і впроваджена в практику школи освітня технологія “Довкілля”, яка відповідає цим вимогам і фактично є варіантом ОСР.
Освітня технологія “Довкілля”, її наукове обгрунтування і навчально-методичне забезпечення використовуються школами “випереджальної освіти для стійкого розвитку” стихійно. Вчителі, перш за все, початкової школи, переносять методичні підходи педтехнології “Довкілля” на всі предмети: проводять уроки серед природи з усіх предметів, бінарні уроки (довкілля – іноземна мова; довкілля – урок читання; довкілля – математика, довкілля – праця, довкілля – фізкультура), проводяться також дні довкілля – чотири уроки в довкіллі; розроблені інтегративні контрольні роботи, які виявляють можливості об’єднання в образ світу знання всіх предметів початкової школи; функціонує модель продуктивної початкової школи “Довкілля-як-школа”; вчителями розробляються пам’ятки для дітей і батьків “Довкільне мислення”, методичні вказівки по виконанню проектів у довкіллі, складанню казок та ін. Учні об’єднують в цілісність знання, отримані на різних уроках на основі взаємозв’язків у довкіллі, конструюють моделі образу світу.

Таким чином, в школах стихійно впроваджується міждисциплінарний підхід, формується цілісність знань, проводяться уроки поза стінами школи – відбувається переорієнтація освіти на освіту для стійкого розвитку. Стихійну роботу вчителів необхідно організовувати на основі концепції, навчальних та методичних посібників, спрямовувати її на отримання запланованих оптимальних результатів, коректувати і узагальнювати досвід учителів для впровадження ОСР на державному рівні.
З метою виконання цього завдання доцільно використати освітню технологію “Довкілля”, розповсюдивши за її зразком методичні підходи ОСР, які фактично впроваджені в освітні галузі “Людина і світ” та “Природознавство”. Доцільно це почати з початкової школи.
Третя частина шкіл України в початковій ланці використовують курс “Довкілля” – програми, підручники, посібники для учнів та методичні посібники для вчителів, які дають можливість формувати в учнів цілісну картину світу, її особистісно значиму складову – образ світу, проводити спостереження та дослідження безпосередньо в довкіллі під час уроків серед природи. Згідно педтехнології “Довкілля” уроки серед природи рекомендується по можливості проводити у дні народних свят, оскільки з ними зв’язано найбільшою мірою народних екологічних сценаріїв для дітей, народних звичаїв, прикмет. Сприйняття їх учнями обумовлює формування в учнів життєствердного національного образу світу, що є умовою формування життєствердної моделі світу суспільства як умови його стійкого розвитку.
За навчально-методичним забезпеченням педтехнології “Довкілля”, в країні навчається понад 1 млн. учнів 1-11 класів. В той же час, освітянській зарубіжній спільності це недостатньо відомо. Деякі автори робіт, присвячених ОСР, зазначають, що ця освіта ще не знайшла своєї ніші в навчальному плані шкіл. В Україні вона функціонує в навчальних планах майже двадцять років і в такому аспекті подана на Державну премію України в галузі освіти 2011 та визнана педагогами України і Росії.

Освітня технологія “Довкілля”, як зазначено в листі голови Комітету з Державної премії, міністра Д. В. Табачника, є значним внеском у розвиток інтеграції вітчизняної загальної освіти в європейський та світовий простір, отримала широку громадську підтримку та високу оцінку громадських експертів (лист додається). Освітня технологія “Довкілля”, курс “Довкілля” (1-4), принципи і методи педтехнології, як такі, що відповідають ОУР, можуть бути використані під час вивчення усіх предметів початкової школи. Проблема полягає в тому, щоб не заміняти наявні в навчальному плані предмети і діючі програми, підручники, а скерувати їх на реалізацію принципів ОСР, яка в кожній країні має відповідати її національним інтересам.
Діяльність вітчизняних педагогів по впровадженню ОСР має координуватися і оцінюватися на державному рівні. Почати це доцільно з початкової школи.
Для цього необхідно:
– офіційний дозвіл для шкіл, які впроваджують ОСР – проводять уроки з усіх предметів поза стінами школи, реалізують міждисциплінарні методичні підходи в поданні навчального матеріалу, методику формування цілісної картини світу, дослідницькі проекти тощо;
– вивчення курсу “Довкілля” (1-4 кл.), для якого вже розроблене навчально-методичне забезпечення для реалізації ОСР; автори курсу “Довкілля” адаптували його програми і підручники до нового розподілу годин на предмети освітньої галузі “Людина і світ” і подали до МОНмолодьспорту;
– використання єдиного плану включення елементів ОСР в програми з усіх предметів, методичних посібників для вчителів по впровадженню ОСР в навчальний процес з усіх предметів початкової школи;
– забезпечення педагогічними програмними засобами методики формування цілісної картини світу, національного життєствердного образу світу, дослідницьких вмінь учнів початкової школи;
– забезпечення дидактичними посібниками учнів із засвоєння елементів ОСР;
– розроблення плану подання школами звітності про ефективність впровадження елементів ОСР та впливу його на ефективність процесу навчання; перевірки доцільності та ефективності впровадження ОСР.
Проект “Модернізації змісту освіти в загальноосвітніх навчальних закладах на засадах переорієнтації на цілі стійкого розвитку” упроваджується на виконання “Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки”, на виконання “Стратегії освіти для сталого розвитку”, проголошеної Радою ЮНЕСКО і підписаною Україною у березні 2005 року; Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. №634, якою затверджено “Комплексну програму реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому самміті зі сталого розвитку, на 2003-2015 роки”, складовими якої є системна перебудова вітчизняної освіти на засадах сталого розвитку.
Мета переорієнтації змісту освіти на цілі стійкого розвитку спрямована на забезпечення доступу до якісної цілісної освіти дітям шкільного віку, зв’язку з етносоціоприродним та культурним довкіллям під час безпосереднього вивчення його об’єктів, участі країни в розробленні і впровадженні ОСР, входженні її у світовий освітній простір. Проект дозволить забезпечити загальноосвітні навчальні заклади програмами, підручниками, посібниками для учнів та вчителів, за допомогою яких у вітчизняній освіті реалізуватиметься ОСР, підготувати вчителів до її впровадження.
Принципи модернізації змісту освіти на засадах переорієнтації на цілі стійкого розвитку:
– забезпечення оптимального відбору загальноосвітніх навчальних закладів (наявність учителів, ознайомлених з особливостями формування цілісності знань, методикою формування цілісної картини світу, образу світу та проведення занять поза стінами школи, використання дослідницьких методів навчання; наявність відповідної матеріальної бази; надання необхідної допомоги вчителям з боку методичних служб та органів управління освітою);
– здатність забезпечити до 2014 року (кінця Декади ОСР) умови для проведення навчальних досягнень у класах, де реалізувалася переорієнтація освіти на цілі стійкого розвитку та учнів з класів, де застосовувалися традиційні педагогічні технології для порівняння та узагальнення робочою групою результатів переорієнтації змісту вітчизняної освіти на цілі стійкого розвитку і планування продовження цього процесу;
– забезпечення загально-цільового управління і організації педагогічного дослідження, застосування результатів педагогічного дослідження.
Основні напрямки реалізації принципів:
– створення навчально-методичного забезпечення для здійснення педагогічного дослідження на основі переорієнтації освіти на цілі стійкого розвитку (підручники інтегрованого курсу “Довкілля”, педагогічні програмні засоби, методичні посібники для вчителів, дидактичні посібники для учнів для роботи над міждисциплінарним узагальненням знань в цілісну картину світу та спостережень і досліджень в довкіллі);
– отримання інформації щодо доступності і доцільності розроблених засобів переорієнтації освіти на цілі стійкого розвитку;
– використання об’єктів і процесів дослідження, співвідносних з метою дослідження і репрезентативністю;
– можливість в якості об’єктів педагогічного дослідження навчальних закладів і процесів, що є типовими для національної системи освіти.
Результатами впровадження модернізації змісту освіти передбачається:
– визначення ефективності роботи навчального закладу над проблемою переорієнтації освіти на цілі стійкого розвитку;
– дослідження методики моніторингу результатів впровадження елементів ОСР в навчальному процесі;
– розроблення методичних рекомендацій щодо переорієнтації змісту освіти на цілі стійкого розвитку та використання навчально-методичного забезпечення цього процесу, матеріальної бази, специфічної для нього (кабінети довкілля, природознавства, екологічна стежка, зелені класи);
– розроблення та затвердження плану підготовки навчальних закладів до модернізації змісту освіти та підготовки педагогів до цього процесу.
Етапи експериментальної діяльності за проектом:
І. Етап. Організація дослідно-експериментальної діяльності.
1. Підготовка навчально-методичного забезпечення експерименту.
2. Організація роботи навчальних закладів – учасників експерименту (лютий-серпень 2012 року).
3. Корекція навчальних планів і програм початкової школи з врахуванням переорієнтації змісту освіти на цілі сталого розвитку.
ІІ. Етап. Апробація розроблених навчально-методичного забезпечення.
1. Здійснення інтеграції змісту освіти для стійкого розвитку в зміст навчальних предметів та в навчальні плани.
2. Проведення дослідження.
3. Звіт 2012-2014 рр (2014 рік – закінчення Декади освіти стійкого розвитку 2005-2014 рр.).
Після підведення підсумків ІІ етапу експерименту буде продовження дослідження в основній та старшій школі.
Додатки.
1. Лист Д. В. Табачника.
2. Література стосовно ОСР.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Освіта для сталого розвитку