ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНОЮ ШКОЛОЮ У КОНТЕКСТІ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУВиходячи з головної мети освіти для сталого розвитку – навчання дітей, молоді, дорослих управлінню якістю життя, формування екологічно-безпечної та екологічно-врівноваженої поведінки з метою збереження та покращення умов життя нинішніх та майбутніх поколінь, метою роботи нашої школи як державної установи соціалізації школяра є створення освітнього середовища, в якому здоровий спосіб життя – це не тільки свідома потреба кожної людини, а й мірило її освіченості, загальної культури, що досягається шляхом розвитку загальної креативності

учасників навчально-виховного процесу, методом активізації інтелектуального потенціалу, залученням до творчої діяльності, зростанням рівня компетентності особистості.

Завданням по формуванню надпредметних знань, умінь і навичок на основі розуміння основних законів екології та концепції сталого розвитку, розвиток усвідомленої мотивації для навчально-дослідної та соціально-значущої діяльності, спрямованої на поліпшення стану навколишнього середовища та якості життя – є організація роботи школи, як експериментального навчального закладу, з проблеми: “Розробка моделі школи культури здоров’я

в навчальних закладах України…” за темою “Створення системи еколого-валеологічного навчання та виховання в умовах великого промислового міста”, виконання програми Всеукраїнського експерименту “Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу” та обласного проекту “Випереджаюча освіта для сталого розвитку” за темою “Еколого-економічна освіта учнів як передумова екологічно збалансованого розвитку майбутнього суспільства”.

Процес навчання спрямований на формування вмінь приймати рішення, необхідні для забезпечення довгострокового майбутнього економіки, екології, соціальної справедливості, при цьому умови креативності комплексу навчально-виховних заходів визначаються з урахуванням культурних, соціальних та економічних аспектів життєдіяльності дитини, особистісно-орієнтованого підходу, пріоритету гуманно – та екоцентричних цінностей.

Тому управління школою на рівні сучасних вимог, прийняття правильних, науково-обгрунтованих рішень передбачає: врахування особливостей управління школою; формування та відпрацювання критеріїв ефективності і показників ефективності функціонування; створення і апробацію управлінського, навчально-методичного, діагностичного забезпечення діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу.

Кадрова ситуації:

– зростання педагогічного потенціалу школи;

– нові управлінські відносини, зв’язки;

– сприятливий психологічний клімат;

– атмосфера творчого пошуку, взаємодопомоги, зацікавленості роботою

Демократизація управління:

– ціннісне орієнтування на стратегічне завдання школи;

– встановлення відносин рівноправного партнерства і співпраці;

– подолання авторитаризму

Оцінювання діяльності школи – моніторинг:

– навчання учнів;

– розвиток особистості дитини;

– професійна компетентність вчителя

До особливостей управління внутрішньошкільним життям на сучасному етапі належать зміни наступних напрямків:

Варіативність управління:

– самостійне визначення спрямованості розвитку школи;

– застосування моделей, систем, змісту

Управлінської діяльності;

– обрання варіантів навчального плану;

– визначення змісту шкіл. компоненту;

– моделювання позаурочної діяльності

Методи управління:

– інформаційні технології в управлінській діяльності;

– комп’ютеризація навчального процесу та виховної роботи.

Методологічні засади управління – системний підхід, моделювання цілісних педагогічних та управлінських структур, впровадження способів самоорганізації, децентралізації управління

Аналіз педагогічного складу вчителів, матеріально-технічної бази, готовності педагогічних працівників стати носіями освітніх і суспільних змін скоординував роботу школи на профілізацію навчально-виховного процесу, формування навичок дослідницької роботи, розвиток творчих здібностей учнів, на підготовку учнівської молоді до практичної діяльності.

В нашій школі еколого-економічного профілю, школі зміцнення здоров’я – школі випереджаючої освіти забезпечується: викладання профільних предметів (екології, економіки, психології, збільшено години на вивчення математики, хімії, біології), вивчаються спецкурси (“Уроки для стійкого розвитку” “Основи споживчої культури”); навчальна та виховна робота направлена на становлення еколого-валеологічної свідомості вихованців, впровадження програм сприяння просвітницькій роботі “Рівний-рівному”, “Ми проти СНІду”, ХОУП, “Діалог”, “Майбутнє починається сьогодні”; важливе місце в роботі посідає психологічне коригування та соціальне благополуччя дітей.

В центрі освітнього процесу школи сталого розвитку знаходиться здатність дитини до самостійного оволодіння знаннями, самовдосконалення й самовиховання, а основним предметом освіти стає людина, яка прагне навчатися впродовж життя. Поряд із традиційними методами та формами організації навчальних занять, в школі виважено використовуються інноваційні, комп’ютерні технології, метод проектів, пошуково-дослідницька робота, що забезпечує створення сприятливих умов для повного розвитку здібностей учнів, розширення світогляду, набуття дослідницьких навиків і конструктивного мислення. Одними з основних технологій навчання у школі сприяння здоров’ю є здоров’єзбережувальні технології. Впровадження в НВП моделі “Школи сприяння здоров’ю” (додаток №1 “Модель Школи сприяння здоров’ю) мотивує на здоровий спосіб життя, забезпечує розвиток культури здоров’я школяра. І чим вищий рівень цієї культури, тим кращий фізичний розвиток особистості, міцніше здоров’я, інтенсивніша пізнавальна діяльність, вищий творчий потенціал.

Доведення до дитини того, що не можливо зберегти здоров’я, не зберігши природного середовища, в якому вони живуть основна мета навчально-виховного процесу школи еколого-економічного профілю.

Перехід від пасивного засвоєння знань учнями до активного їх пошуку, практичного осмислення розвиває творчі здібності, формує активну життєву позицію, навички дослідницької роботи. Захист робіт на засіданнях пошуково-дослідницького товариства учнів: “Екологічні проблеми Дніпра”, “Лікарські рослини”, “Екологія Дніпропетровщини” … формують в учнів самостійність в постановці, розв’язанні обраної проблеми, в пошуках практичного застосування здобутих результатів, громадянську позицію, усвідомлення відповідальності перед майбутніми поколіннями.

Учні школи – переможці на олімпіадах, захисті робіт МАН з екології за темами: “Побутове сміття”, “Екологічний стан озера Лівобережної річки Дніпра за станом макрофітів”, “Фіторізноманітні природні комплекси річки Чаплинка та проблеми їх заповідання”, “Екологічний паспорт школи”, “Ліхеноіндикація як метод оцінки якості повітря”.

Підготовка учнівської молоді до практичної діяльності здійснюється через організацію роботи варіативних об’єднань, спільних засідань членів методичної ради і учнівського самоврядування.

Діяльність шкільного екологічного осередку Всеукраїнської дитячої спілки “Екологічна варта”, спрямована на формування екологічно свідомої особистості через організацію цікавої роботи з дітьми та молоддю, їх участь у дослідницькій роботі та природоохоронних акціях, допомогу новому поколінню в усвідомленні себе частинкою світу, в якому ми живемо.

Головною метою діяльності дитячого осередку молодших школярів “Добрик-Всесвіт” – є виховання дітей в дусі української національної ідеї, принципах християнської моралі, формування в них готовності зміцнювати державу, розвиток природних здібностей дітей-членів осередку.

Спільна робота методичної ради і пошуково-дослідницького товариства учнів “Лабораторія невирішених проблем” прагне розв’язати проблеми духовного та морального виховання учасників навчально-виховного процесу.

Еколого-економічна служба школи – працює над формуванням еколого-економічної культури учнів, системи наукових знань, що сприяють відповідальному ставленню учнів до природи, виробленню чіткого уявлення про ринкові відносини, розвитку пізнавальної активності і творчих здібностей учнів.

В системі роботи: акції Всеукраїнської екологічної Ліги; круглі столи “Культура споживання”, конференція “Альтернативні джерела енергії”; продовжується втілення проекту озеленення шкільного подвір’я та кабінетів школи; проводиться серія ігор “Фінансовий геній”.

Служба зміцнення здоров’я – ставить за мету попередження шкідливих звичок, формування здорового способу життя. На засіданнях динамічних груп обговорювались питання: “Насилля в сім’ї”, диспут “Геть паління! Ми – здорове покоління”.

Учні учасники тренінгів “Хай планета наша чиста розцвітає людям на добро”, “Людина – індивід, всі разом – колектив”, ігрової програми “Ми – різні, ми – рівні”, акцій “Ми – проти СНІДу”, досліджень, анкетувань.

Спостерігаючи й аналізуючи життєві орієнтири вихованців, переконуємося, що в дітей зростає інтерес до навчання, виробляються норми та цінності екологічної етики та етики відповідальності; розвиваються стійкі навички культури здоров’я на засадах розуміння єдності природи та людини, залежності здоров’я людини від стану довкілля; формується інформаційна культура особистості, основи критичного мислення, виховуються високі людські якості та почуття, моральні цінності.

Використання сучасних педагогічних технологій у процесі викладання та в позакласній роботі, а саме проектної технології забезпечують реалізацію виховних завдань освіти для сталого розвитку: можливість висловлювати та відстоювати власну точку зору; критично мислити; вчитися працювати у команді, домовлятися та поважати демократичні рішення; бути толерантними та відповідальними, відкритими для навчання та самонавчання; вміти приймати самостійні рішення у власному повсякденному житті. Захист учнівських, вчительських проектів допомагає формувати особистісні риси, які розвиваються лише в діяльності. Спільна мета, узгоджені методи, засоби діяльності над проектом, спрямовані на досягнення спільного результату з розв’язання певної проблеми, значущої для учасників проекту. За час роботи за проектною технологією створено і впроваджуються проекти: “Соціальне партнерство в контексті розвитку сучасного навчального закладу”, “Турботлива Флора”, “Юні сини і доньки України”, “Як зберегти час?”, “Бережливі та економні”, “Знай, люби, бережи”, “Учень.

Людина. Громадянин”, “Добро врятує світ”, “Твоє здоров’я у твоїх руках, тож бережи його щоднини”…

Готовність педпрацівників стати носіями освітніх і суспільних змін скоординував роботу кожного вчителя на удосконалення індивідуальної творчої лабораторії, збагачуючи її новими ідеями та знахідками. На сьогоднішній день кожен вчитель школи має власне портфоліо – в якому зібрані особисті професійні досягнення вчителя в освітній діяльності, результати навчання, виховання і розвитку його учнів, його активності в класних і позакласних видах діяльності, внесок в розвиток системи освіти.

Педагогічний колектив школи розпочав науково-дослідну роботу щодо опанування методологічного інструментарію, цільових установок, психолого-педагогічних засобів, які допоможуть забезпечити глибоке цілісне розуміння, пізнання дитини і на цій основі – її гармонійний розвиток в умовах нової освітньої виховної системи. Тема експерименту присвячена проектуванню особистісного розвитку змісту навчально-виховного процесу. Робота за новою структурою річного плану: проектами, модулями і міні-модулями дала можливість усвідомлення ретельного, цілеспрямованого, вмотивованого проектування основних етапів роботи, ролі кожного вчителя в виконанні завдань проекту, результативність впливу педагогічної діяльності на креативність комплексу навчально-виховних заходів, з урахуванням культурних, соціальних та економічних аспектів життєдіяльності дитини, особистісно-орієнтованого підходу, пріоритету гумано – та екоцентричних цінностей.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНОЮ ШКОЛОЮ У КОНТЕКСТІ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ