МРБоровк І Вська СЗШ

Круглого столу

Підготувала:

Заступник директора

Мурга О. М.

Однією з форм роботи по формуванню в учнів активної життєвої позиці, їх соціальної підготовки до активної участі в демократичному управлінні суспільством є учнівське самоврядування в школі.

(М. Красовицький)

Як відомо, розбудова української держави ставить на Порядок денний надзвичайно важливе і невідкладне завдання – виховання справжнього громадянина і патріота. З огляду на це, побудова нового демократи-чного, гуманного суспільства,

яке орієнтується на високі національні і загальнолюдські цінності, набуває насампе-ред виховного характеру. Особливо це стосується підро-стаючого покоління, якому в недалекому майбутньому доведеться відстоювати та примножувати здобутки нашої держави. В сучасних умовах відбувається інтен-сивний процес соціальної і моральної деградації частини учнівської молоді, надмірне захоплення негативними формами комерційного бізнесу і низькопробною зару-біжною культурою.

Відтак притуплюються природні потреби в пізнанні, втрачається інтерес до чесної праці, знецінюються духовні ідеали. Діяльність

дитячих орга-нізацій, органів учнівського самоврядування може частково розв’язати цю проблему.

Участь підростаючого покоління в органах учнівського самоврядування, заснованих на принципах демократії, – важливий шлях і умова формування у школярів відповідальності, ініціативи, творчості.

Виховні можливості учнівського самоврядну-вання багатопланові. Воно створює умови самоакту-алізації особистості, сприяє розвитку особистості в цілому, допомагає згуртувати і виховати шкільний колектив, розвиває свідому дисципліну в школі.

Метою діяльності учнівського самоврядування є формування в учнів комплексу громадянських якостей, потреби захищати інтереси України, реалізувати свій особистісний потенціал на благо зміцнення держави.

Учнівське самоврядування Є дієвою школою лідерства, школою в якій:

Реально навчаються організовувати, керувати та управляти,

Реалізувати власні ініціативи,

Навчаються приймати самостійні рішення,

Стають здатними брати на себе відповідальність за інших, за свої рішення, за свої вчинки, справи,

Розвиваються комунікативні навички,

Навчаються прогнозувати, регулювати, здійснювати, аналізувати свою діяльність, об’єктивно її оцінювати,

Навчаються належно презентувати себе, групу, організацію, школу тощо,

Усвідомлюють результати своєї діяльності,

Формуються і розвиваються лідерські якості,

Формується активна життєва позиція.

Завдання учнівського самоврядування:

Формувати вміння співпрацювати на основі принципів рівності та демократизму,

Сприяти виробленню в учнів почуття господаря своєї школи,

Виховувати громадянина, якому притаманне гармонійне поєднання духовного багатства, моральної гідності та фізичної досконалості,

Розширювати діапазон діяльності дорослих і дітей як членів єдиного колективу, створювати умови для їх співдружності, творчого пошуку.

Основні напрямки діяльності органів

Учнівського самоврядування:

Навчально – пізнавальний,

Захисту прав дитини,

Суспільно корисної діяльності,

Інформаційний,

Спортивний,

Екологічний,

Дисципліни і порядку,

Санітарно – гігієнічний,

Фінансовий,

Трудовий,

Туристсько – краєзнавчий,

Культурно – масовий

Відзнаки та покарання як невід’ємні елементи

Діяльності органів учнівського самоврядування.

Засоби заохочення:

Виставка творчих робіт,

Подяка класного керівника, адміністрації,

Лист – подяка батькам,

Почесні грамоти, дипломи,

Грошові винагороди класним колективам чи окремим учням,

Цінні подарунки.

Види покарань:

Зауваження,

Обговорення поведінки на класних зборах, засіданнях Парламенту, лінійці,

Виклик учня на засідання педагогічної ради, батьківського комітету, ради профілактики правопорушень,

Оголошення догани в усній и письмовій формі,

Відшкодування завданих матеріальних збитків у грошовому або натуральному вигляді.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

МР