КОНСУЛЬТУВАННЯ СІМ’ЇОсновні проблеми, з якими звертаються на консультацію

Дошкільний вік:

труднощі, пов’язані з віковими або індивідуально-психологічними особливостями дитини; раннє формування акцентуацій характеру; проблеми в поведінці, пов’язані з неправильним типом виховання; прискорений психічний розвиток дитини; психічний розвиток дітей, які мають незначні органічні порушення нервової системи; готовність дитини до навчання в школі.

Молодший шкільний вік:

неуспішність, її причини; індивідуально-особистісні якості дитини, які

викликають занепокоєння у батьків; порушення міжособистісних стосунків дитини з ровесниками або дорослими.

Підлітковий і юнацький вік:

проблеми “Я-концепції” і самооцінки; проблеми в спілкуванні з ровесниками; конфліктні взаємостосунки з дорослими; дизгармонічне формування характеру; професійне і особистісне самовизначення.

Основні етапи проведення психологічного консультування

І. Підготовчий етап. На цьому етапі психолог-консультант знайомиться з клієнтом за попередньою інформацією ( запис в реєстраційному журналі, телефонна бесіда, інформація від особи, яка приймала заявку та

інше); готує матеріали, які можуть знадобитись під час проведення консультації; розробляє попередній план консультації з урахуванням проблеми клієнта.

ІІ. Налаштовуючий етап. На цьому етапі відбувається зустріч психолога-консультанта з клієнтом, знайомство з ним, визначаються форми співробітництва.

ІІІ. Діагностичний етап. На цьому етапі психолог-консультант вислуховує “сповідь” клієнта і на основі її аналізу з’ясовує, уточнює проблему, проводить психодіагностичне обстеження.

ІY. Рекомендаційний етап. Психолог-консультант, зібравши на попередніх етапах необхідну інформацію, на цьому етапі розробляє практичні рекомендації по вирішенню проблеми і доводить їх до відомості клієнта.

Y. Контрольний етап. На цьому етапі психолог-консультант і клієнт домовляються про те, як буде контролюватися і оцінюватись практична реалізація отриманих клієнтом рекомендацій. Також вирішується питання про те, як, де і коли будуть обговорюватись ситуації, які можуть виникнути під час виконання вироблених рекомендацій.

Методики, які використовуються в консультуванні сім’ї

1. Методики для обстеження пізнавальної сфери: пам’ять (запам’ятовування 10 слів, піктограма, запам’ятовування тексту, цифрових рядів); увага ; мислення (класифікація, виключення зайвого, прості та складні аналогії, кубики Кооса, складання розрізних картинок, складання оповідань за картинками).

2. Методики для обстеження рівня інтелекту: Тест Векслера, тест Равена, ШТРР (шкільний тест розумового розвитку), тест Замбацявічене, малюнок людини.

3. Методики для обстеження емоційно-вольової сфери: незакінчені речення, тест Розенцвейга, тест САТ, ДОН (дитячий опитувальник неврозів), “Неіснуюча тварина”, шкала тривожності Тейлора, тест Кетела.

4. Методики для діагностики сімейних стосунків:

– для дітей: малюнок сім’ї, методика Рене Жиля, методика “Незакінчені речення”, методика Дембо-Рубінштейн;

– для батьків: опитувальник стилю батьківської поведінки Ейдемілера; опитувальник батьківських ставлень Варги-Століна

– для батьків і дітей: методика на самооцінку (порівнюються відповіді дитини і батьків), опитувальник для вивчення взаємодії батьків з дітьми І. Марковської.

Література:

Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г. В. Бурменская, Е. И. Захарова и др. – М.: Издательский центр “Академия”, 2002. Немов Р. С. Психологическое консультирование: Учеб. для студ. вузов.- М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2001. Семья в психологической консультации: Опыт и проблемы психологического консультирования / Под ред.

А. А. Бодалева, В. В. Столина. – М.: Педагогика, 1989. Словарь-справочник по психодиагностике / Л. Бурлачук, С. Морозов. -2-е изд., перераб. и доп. – СПб: Питер, 2003.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

КОНСУЛЬТУВАННЯ СІМ’Ї