Комп’ютерні технології на уроках фізики

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИКИ
В останні роки посилилася увага до теоріі оптимізації навчальних процесів у зв’язку з широким застосуванням інноваційних технологій у навчанні, що необхідно для отримання високоякісної освіти.
Усе більшого значення набувають створення умов для глибокого аналізу явищ, розвиток умінь самостійної роботи, прищеплення потреби в постійному поповненні знань. Це допоможе випускникам шкіл самоствердитися в житті: підвищувати свою кваліфікацію, самостійно

здобуваючи знання, перекваліфіковуватися. Для цього в українській системі освіти планується провести оптимізацію навчального навантаження за рахунок використання ефективних методів навчання при забезпеченні державних освітніх стандартів з урахуванням постійного росту об’єму наукової інформації.
Оптимізація – це удосконалення процесу навчання, яке організовується на основі всебічного врахування закономірностей, принципів навчання, сучасних форм і методів навчання з метою досягнення найбільш ефективного функціювання процесу навчання.
Основними задачами оптимізації навчального процесу
є зростання ефективності навчальної роботи і, тим самим, збільшення конкурентноспроможності випускників на ринку праці.
У зв’язку з цим в останнє десятиріччя значно посилився вплив інноваційних, у тому числі і комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес у середніх загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. Основними характеристиками застосування сучасних інформаційних технологій є можливість диференціації та індивідуалізації навчання, а також можливість розвитку творчої пізнавальної активності учнів.
На основі сучасних інформаційних технологій розроблено багато навчальних програм і навчальних посібників. Далеко не кожен учитель розробляє свої програми, а також навчальні та дидактичні матеріали. Самостійна робота з комп’ютером, робота над інформаційним об’єктом, використання матеріалів різних дисків, ресурсів Internet, деяких програм може дозволити вчителям за короткий час створювати власні роботи.
Найбільш важливими серед таких програм є інтерактивні навчальні програми, що передбачають обмін інформацією не менш ніж між двома учасниками діалогу, а також розвивальні програми, здатні зацікавити учнів пошуком розв’язку навчальних проблем, розвивати їхній інтелектуальній рівень. Комп’ютерні програми часто об’єднують в електронні та мультимедійні підручники на електронних носіях і використовують з метою вдосконалення навчального процесу (оптимізації навчання).
Особливу роль відіграє отримання візуальної інформації. Наприклад, засвоєння матеріалу при вивченні принципів роботи двигуна внутрішнього згоряння, процес роботи якого здійснюється в закритій системі або на уроках астрономії, де всі об’єкті вивчення знаходяться на космічних відстанях, а процеси відбуваються в умовах позалюдських можливостей та ефективність лабораторних робіт надзвичайно низька. Значна кількість такого роду інформації невізуалізовано існуючими методами, що примушує демонструвати її статичною графікою або розповідати про неї усно.

Розвиток комп’ютерної техніки дозволяє долати ці проблеми.
Комп’ютерний підручник поєднує всі переваги звичайного підручника з можливістю швидкого тиражування і неперервного вдосконалення. Лабораторна робота на комп’ютері за допомогою комп’ютерної графіки показує перетворення в закритих системах і дозволяє без суттєвих витрат вивчати найскладніші процеси. Комп’ютерний екзаменатор дозволить учню засвоїти матеріал за допомогою самоконтролю або об’єктивно перевірити свої знання при використанні незалежного контролю.
Треба підкреслити : діти ставляться до комп’ютера не як до цінності (як дорослі), а як до об’єкту власного інтересу; комп’ютер допомагає створити пізнавальну мотивацію, без якої не можливе успішне навчання в школі.
Одним із найперспективніших напрямків використання інформаційних технологій у викладанні фізики, астрономії та інших навчальних предметів є комп’ютерне моделювання процесів та явищ, спрямоване на підвищення ефективності (оптимізації) навчання. Комп’ютерні моделі легко вписуються в традиційний урок, дозволяючи вчителю продемонструвати на екрані комп’ютера більшість фізичних, астрономічних та інших ефектів, а також дозволяють організовувати нові нетрадиційні види навчальної діяльності.

Основні задачі використання комп’ютера на уроках :

Розвиток творчих здібностей школярів, уміння аналізувати, моделювати, прогнозувати, творчо мислити. Підвищення мотивації навчання. Удосконалення практичних навичок учнів під час роботи з ПК. Формування умінь учнів отримувати знання самостійно, працюючи з навчальними програмами на комп’ютері.

Формування умінь учнів використовувати пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint та інш.) для моделювання, дослідження фізичних та інших процесів та оформлення результатів роботи. Здійснення диференційованого підходу до учнів при вивченні різних предметів, використовуючи комп’ютер.

Коли ж доцільно використовувати комп’ютерні програми на уроках фізики? Насамперед, необхідно розуміти, що застосування комп’ютерних технологій в освіті доцільно тільки в тих випадках, коли виникає суттєва перевага порівняно з традиційними формами навчання. Одним із таких випадків є викладання фізики та астрономії з використанням комп’ютерних моделей.
Комп’ютерні моделі дозволяють отримувати в динаміці наочні запам’ятовувальні ілюстрації фізичних експериментів та явищ, відтворити їхні тонкі деталі, які можуть “вислизати” при спостереженні реальних експериментів. Комп’ютерне моделювання дозволяє змінювати часовий масштаб, змінювати у широких межах параметри і умови експериментів, а також моделювати ситуації, недосяжні в реальних експериментах. Деякі моделі дозволяють виводити на екран графіки залежності від часу величин, які описують експерименти, причому графіки виводяться на екран одночасно з відображенням самих експериментів, що надає їм особливу наочність і полегшує розуміння загальних закономірностей процесів, що вивчаються.

У цьому випадку графічний спосіб відображення результатів моделюваня полегшує засвоєння великих обсягів отриманої інформації.
Під час використання моделей комп’ютер надає унікальну, нереалізовану у реальному фізичному експерименті, можливість візуалізації нереального явища природи, а його спрощеної теоретичної моделі з поетапним включенням у розгляд додаткових ускладнюючих факторів, поступово наближаючи цю модель до реального явища. Крім того, не секрет, що можливості організації масового виконання різноманітних лабораторних робіт, причому на сучасному рівні, у середній школі досить обмежені внаслідок слабкої обладнаності кабінетів фізики. У цьому випадку робота учнів з комп’ютерними моделями також неймовірно корисна, так як комп’ютерне моделювання дозволяє створити на екрані комп’ютера живу, динамічну картину фізичних дослідів чи явищ, яку краще запам’ятати.
У той же час використання комп’ютерного моделювання не повинно розглядатися в якості спроби підмінити реальні фізичні експерименти їхніми симуляціями, так як кількість фізичних явищ, які вивчаються у школі, не охоплених реальними демонстраціями, навіть при найкращому оснащенні кабінета фізики, дуже велика. Декілька умовний характер відображення результатів комп’ютерного моделювання можна компенсувати демонстрацією відеозаписів реальних експериментів, які дають адекватне уявлення про реальний перебіг фізичних явищ.
При грамотному використанні комп’ютерних моделей фізичних явищ можна досягти більшості з того, що вимагається для неформального засвоєння курсів фізики та астрономії, а також формування фізичної картини світу.
Комп’ютер допомагає зробити це навіть у несприятливих умовах, таких як:

відсутність інтересу до предмету в учня, коли він вважає, що фізика у майбутньому йому не буде потрібна; недостатнє лабораторне обладнання у школі для демонстрації експерименту.

Для ефективного включення учнів у навчальну діяльність з використанням комп’ютерних моделей необхідні індивідуальні роздавальні матеріали із завданнями та питаннями різного рівня складності.
Ці матеріали можуть містити наступні види завдань: Ознайомлювальне завдання. (Призначення моделі, керування експериментом, завдання і питання з управління моделлю). Комп’ютерні експерименти. (Провести прості експерименти по заданій моделі і за наданим планом, питанням до них та результатам вимірювань). Експериментальне завдання. (Спланувати і провести низку комп’ютерних експериментів).

Тестові завдання. (Обрати вірну відповідь, використовуючи модель). Дослідницьке завдання. (Провести експеримент, який доводить деяку запропоновану закономірність або спростовуючи її; самостійно сформулювати низку закономірностей та підтвердити їх експериментом. Творче завдання. (Придумати задачу, розв’язати її, поставити експеримент для перевірки отриманих відповідей).

Принципи застосування комп’ютерної моделі на уроці:

Модель явища необхідно використовувати лише в тому випадку, коли неможливо провести експеримент або коли це явище відбувається дуже швидко та за ним неможливо простежити детально. Комп’ютерна модель повинна допомогати розумітися на деталях явища, яке вивчають, або служити ілюстрацією умови розв’язувальної задачі. Внаслідок роботи з моделлю учні повинні виявити як якісні, так і кількісні залежності між величинами, які характеризують явище.

Під час роботи з моделлю необхідно пропонувати учням завдання різного рівня складності, які міститимуть елементи самостійної творчості.

Планувати уроки з використанням комп’ютера необхідно починати з ретельного вивчення можливостей програмних навчальних продуктів. Комп’ютер може бути використано на будь-якому уроці, тому необхідно спланувати, що і коли використати для більш ефективного результату.

Можна сформулювати принципи комп’ютерної підтримки
Уроків фізики і не тільки їх:

Комп’ютер не може повністю замінити вчителя. Тільки вчитель має можливість зацікавити учнів, пробудити в них допитливість, завоювати їх довіру, він може направити їх увагу на ті чи інші аспекти предмету, який вивчається, нагородити їх зусилля та примусити навчатися. Методика проведення уроку фізики з використанням комп’ютера залежить від підготовленності вчителя та від програм, що забезпечують комп’ютерну підтримку.

Реальний експеримент необхідно проводити завжди тоді, коли це можливо, а комп’ютерну модель доцільно використовувати, якщо немає можливости показати данне явище.

Неможливо використовувати комп’ютер на кожному уроці, так як це призведе до порушення санітарних норм та до погіршення здоров’я школярів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Комп’ютерні технології на уроках фізики