Аналіз роботи МО вчителів математики та інформатики за 2011-2012 н. р

Аналіз роботи МО вчителів математ Ики та інформатики

За 20 11 -201 2 н. р.

У минулому навчальному році педагоги, члени методичного об’єднання вчителів математики та інформатики працювали над вирішенням першочергових завдань навчання та виховання учнів у сучасних умовах.

Діяльність методичного об’єднання вчителів математики та інформатики була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, основних положень Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, законів України “Про освіту”, “Про

загальну середню освіту”, Концепції профільного навчання, інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення математики та інформатики у 2011-2012 навчальному році, виконання державних програм викладання математики та інформатики, створення належних сучасних умов для навчання і виховання учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу.

Кадровий потенціал школи характеризується високим професійним рівнем учителів математики та інформатики До складу

методичного об’єднання входило 6 вчителів: Кошелева Т. П., Ладик А. О., Соловйова О. А., Трофімова Н. В. , Шашкіна Л. Ф. , Шевченко Л. І. Усі вчителі мають вищу освіту та вищу кваліфікаційну категорію; звання “вчитель – методист” має Ладик А. О. , звання “старший учитель” має Трофімова Н. В.

Стаж роботи: Кошелева Т. П. – 37 років, Ладик А. О. – 36 років, Соловйова О. А. – 17 років, Трофімова Н. В. – 50 років, Шашкіна Л. Ф. – 22 роки, Шевченко Л. І. – 21 рік. Це люди з доброю теоретичною і методичною базою, спроможні вести за собою учнівський коллектив, не байдужі до колег, дітей, своєї справи.

Шевченко Л. І. у навчальному році підтвердила вищу кваліфікаційну категорію.

Відповідно до мети школи та мети методичного об’єднання у 2011 – 2012 н. р. було окреслено таке коло завдань:

збільшення професійної кваліфікації вчителів через відвідування семінарів, курсів підвищення кваліфікації; зацікавлення учнів до пізнавальної діяльності шляхом застосування комп’ютерних технологій; розвиток інтелектуальних здібностей учнів та інтерес до математичних дисциплін; обмін та ділення досвідом роботи, самоосвіта; проведення діагностики та мониторінгу за предметами.

Приділяється постійна увага до навчання школярів загальним розумовим діям: аналіз і синтез, порівняння, абстракція, узагальнення. Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функцій навчання, до пошуку ефективних форм і методів роботи з дітьми.

У процесі роботи виправдали себе такі форми як індивідуальна та групова робота із обдарованими учнями, із слабо встигаючими учнями, корекція знань учнів, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в учнів мотивації до навчання.

Підтвердженням цього є порівняльний аналіз якості навчальних досягнень з предметів математики, алгебри та геометрії за 2010-2011 н. р. та 2011-2012 н. р. , що було вже відмічено у виступі Міщенко Ж. Г.

Треба відмітити, що адаптаційний період у 5-их класах пройшов краще, ніж у попередньому році.

Усі вчителі методичного об’єднання на протязі року проводили моніторингові дослідження рівня навченості учнів з математики у 6, 9та 11 класах. У кінці навчального року в школі було проведено Державну підсумкову атестацію з математики учнів 9-х та 11-А класу. Учні під час виконання завдань показали переважно високий та достатній рівень навчальних досягнень.

Перевірка знань учнів свідчить про поліпшення результативності навчання порівняно з попередніми роками.

На кафедрі приділяється увага роботі з обдарованими дітьми. Як результат цієї роботи можна розглядати досягнення учнів у Всеукраїнських олімпіадах з предметів. А саме:

II етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики Хроновський Влад, 11-а, 3 місце ( Ладик А. О.); II етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики

Гапанюк Андрій, 11-Б, 3 місце (Шевченко Л. І);

Internet-технології, Web-дизайн Папу Дмитро, 11-А,

Місце, (Шашкіна Л. Ф.).

В 2011-2012 н. р. були опубліковані наступні роботи вчителів :

Соловйова О. А. ” Активізація пізнавальної діяльності учнів засобами ІКТ” (Обласна науково-практична конференція; сайт міського методичного центру);

Шевченко Л. І. “Формування алгоритмічного мислення учнів на уроках інформатики” (ж-л “Кредо”, №10-11, 2012);

Кошелєва Т. П. “Організація роботи фізико-математичного профілю в загальній школі” (ж-л “Кредо”, №10-11, 2012).

З позакласної роботи було проведено тиждень математики та інформатики. Усі вчителі прийняли активну участь у його підготовці та проведенні.

Також учні 5 – 11-х класів (112 учнів) брали участь у міжнародному математичному конкурсі “Кенгуру” та у міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної грамотності “Бобер”, де показали свої знання на високому (Канатуш С. – 6 клас ( Соловйова О. А.) ; Халахан Т. – 9 клас ( Шевчено Л. І.) ) та достатньому рівнях: Дубова О. – 9 клас, Борзих М. – 6 клас, Кобець М. – 6 клас, Чігріна Є. – 9 клас (Ладик А. О.); Гапанюк М. – 11 клас, Сіверський О. – 8 клас (Кошелева Т. П.); Федорченко А. – 6 клас, Юраш Е. – 6 клас, Бучацька К. – 6 клас, Гладченко К. – 6 клас, Тєлегін Д. – 6 клас, Назаренко Б. – 6 клас (Соловйова О. А. ); Каукін Р. – 5 клас, Лахно Д. – 6 клас, Савченко Р. – 6клас, Борисенко Д. – 6 клас, Петренко Є. – 6 клас, Антохін О. – 6 клас, Івахненко А. – 6 клас ( Трофімова Н. В. ).

Результати роботи протягом 2011-2012 н. р. свідчать, що вчителі МЗШ № 62 забезпечують реалізацію програмних вимог:

формування в учнів математичних знань як невід’ємної складової загальної культури людини, необхідної умови її повноцінного життя в сучасному суспільстві на основі ознайомлення школярів з ідеями та методами математики як універсальної мови науки і техніки, ефективного засобу моделювання і дослідження процесів і явищ навколишньої дійсності; інтелектуальний розвиток учнів, розвиток їхнього логічного мислення, пам’яті, уваги, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати, робити виводи за аналогією, діставати наслідки з даних передумов шляхом несуперечливих міркувань тощо; опанування учнями системи математичних знань і вмінь, що є базою для реалізації зазначених цілей, а також необхідні у повсякденному житті й достатні для оволодіння іншими шкільними предметами та продовження навчання.

Однак поряд з позитивними результатами в роботі методичного об’єднання є ряд недоліків:

– недостатній рівень впровадження ІКТ на уроках математики;

– низький рівень навичок самоконтролю учнів;

– відсутність учасників МАН з математики.

Аналіз роботи педагогів, членів методичного об’єднання дає підставу зробити висновок, що завдання, які випливають із науково-методичної проблеми об’єднання, в основному виконано.

У 2012-201 навчальному році члени методичного об’єднання, виходячи з результатів діагностування, навчальних проблем, які повинні вирішувати вчителі природничо-математичних наук, будуть працювати над вирішенням науково-методичної проблеми ” “.

Пріоритетні напрями роботи методичного обєднання вчителів математики та інформатики на 2012-2013 н. р. :

Моніторингові дослідження навчальних досягнень учнів з математики; виявлення та розвиток обдарованих дітей з математики та інформатики; компетентнісний підхід ; впровадження комп’ютерних технологій в практичну діяльність вчителів

Методичне об’єднання в 2012 – 2013 навчальному році працюватиме над вирішенням таких завдань:

– оволодіння навичками самоаналізу, інноваційними технологіями, найдосконалішими формами, методами та прийомами навчання учнів;

– розвиток творчих здібностей школярів ;

– вдосконалення роботи з учнями шляхом використання інноваційних технологій;

– розвивати інтереси учнів до науково – дослідницької роботи та залучати до участі в інтелектуальних конкурсів, турнірах, Всеукраїнських олімпіад з математики різних рівнів.

Raquo; (ж-л /li


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Аналіз роботи МО вчителів математики та інформатики за 2011-2012 н. р