7 клас Підготовка до олімпіади7 клас.

І. У завданнях 1 – 10 необхідно вибрати одну правильну відповідь. Оцінюється в 2бали

1.

Надлишкова енергія, що отримує організм при розщепленні білків, вуглеводів або жирів, може зберігатися в ньому лише у :

А) глюкозі ; б) жирах; в) білках; г) клітковині.

2 .

Лікарі рекомендують жувати жуйки лише після їди або не довше 5 хвилин упродовж дня, так як:а) посилюється слиновиділення;

Б) посилюється виділення шлункового соку до порожнього

шлунку;

В) посилюються симптоми печії після прийому їжі;

Г) подальше жування призводить до отруєння організму.

3 .

У м’ясі переважає:

А) білок; б) ліпіди; в) вода; г) мінеральні речовини; д) екстрактивні речовини

4.

Завдяки унікальній властивості якого елемента забезпечується існування різноманіття:

А) речовин живої природи; б) мінералів та гірських порід у неживій природі?

А

Б

5.

Однією з основних властивостей атома є:

А) здатність утворювати

хімічний зв’язок; б) низька електронегативність;

В) перехід з одного агрегатного стану в інший; г) відсутність сталої маси.

6.

Відносна молекулярна маса озону:

А) у три рази більша, ніж відносна молекулярна маса метану СН4; б) у два рази менша ніж відносна молекулярна маса хлору; в) відповідає відносній молекулярній масі вуглекислого газу; г) у два рази більша за відносну молекулярну масу кисню.

7.

Якщо метали сполучаються з неметалами, то останні виявляють:

А) максимальну валентність; б) мінімальну валентність; в) однакову валентність;

Г) валентність, яка відповідає номеру групи.

8.

Один атом хлор може сполучатися з: а) одним атомом Гідрогену; б) двома атомами Натрію; в) трьома атомами Алюмінію; г) сімома атомами Гідрогену.

9.

Маса атомів різних хімічних елементів:

А) однакова; б) різна; в) залежить від стану (нормальний, збуджений); г) залежить від здатності утворювати сполуки.

10.

Елемент, відносну атомну масу якого часто округлюють до десятих:

А) Li; б) Cl; в) Ar; г) Pb.

ІІ. У завданнях 11 – 15 необхідно вибрати декілька правильних відповідей. Правильна відповідь за кожне завдання – 3 бали

11.

Для здійснення реакції фотосинтезу необхідні:

1.

Глюкоза

1

2.

Азот

2

3.

Кисень

3

4.

Повітря

4

5.

Сонячна енергія

5

6.

Вуглекислий газ

6

7.

Вода

7

8.

Хлорофіл

8

12.

До синтетичних замінників цукру належать:

А) сорбіт; б) сахароза; в) аспартам; г) ксиліт; д) сахарин.

13.

Індекс у хімічній формулі показує: а) кількість молекул; б) кількість атомів у молекулі;

В) кількість атомів у формулі сполуки; г) масу молекули.

14.

З наведених нижче властивостей речовин не відповідають властивостям молекул:

А) розчинність у воді; б) твердість; в) температура кипіння; г) преребувають у безперервному русі.

15.

Із зазначених речовин лише з атомів одного елемента складаються: а) вода; б) алюміній; в) вуглекислий газ; г) алмаз

ІІІ. Завдання 16 – 20 мають на меті встановлення відповідності, для чого необхідно заповнити таблицю, вписати в неї відповідні букви або цифри. Правильна відповідь на кожне запитання – 4бали

16.

Встановити відповідність між сполуками в організмі людини і їх умістом:

1.

Білки

А.

10%

1

2.

Жири

Б.

18%

2

3.

Вода

В.

2%

3

4.

Вуглеводи

Г.

5%

4

5.

Інші неорганічні та органічні сполуки

Д.

65%

5

17.

Розділіть окремо назви тіл, речовин, сумішей:

А) целюлоза; б) вода морська; в) молоко; г) цвях; д) срібло; е) сірники; є) крейда;

Ж) бензин.

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

Тіла

Речовини

Суміші

18.

Встановіть відповідність між величинами та їх позначеннями:

1.

Аr

А)

Відносна молекулярна маса

2.

N

Б)

Відносна атомна маса

3.

Ώ

В)

Масова частка

4.

Мr

Г)

Кількість атомів елемента у формулі сполук

5.

1а. о. м.

Д)

1/12 mа(С)

6.

M

Е)

Маса

7.

ρ

Є)

Густина

1

2

3

4

5

6

7

19.

Заповніть пропуски, вставивши слова “елемент”, “атом” чи “молекула” у відповідному відмінку та числі: а) у повітрі є…… кисню; б) кисень – проста речовина…… Оксигену; в) …… ромбічної сірки містить вісім….. Сульфуру; г) …… Оксиген може утворювати…… кисню та озону, … … останнього містить…… Оксигену.

20.

Знайдіть відповідність:

1.

Вода

А. Неорганічна речовина

2.

Графіт

Б. Органічна речовина

3.

Фруктоза

4.

Вітамін А

1

2

3

4

5

6

7

8

5.

Оцтова кислота

А.

6.

Білок

Б.

7.

Сода

8.

Мінеральні добрива

ІV. Завдання 21 – 25 із відкритою відповіддю і передбачають записи розв’язання задач, розрахунків, міркувань.

21.

У довіднику наводяться такі дані:

Кальцій входить до складу вапняку, гіпсу, апатиту тощо, які належать до поширених мінералів. Кальцій – це сріблястий метал з температурою плавлення 850 °С. Кальцій за поширеністю в земній корі займає V місце (4,1 % за масою). Кальцій реагує з водою майже з такою самою швидкістю, як і літій. Кальцій має валентність II. Кальцію в організмі людини міститься в середньому близько 1 г. Кальцій розчиняється в рідкому амоніаку з утворенням електропровідних розчинів. Кальцій гарно проводить електричний струм.

У яких твердженнях ідеться про просту речовину, а в яких – про хімічний елемент? Які твердження характеризують фізичні властивості простої речовини, а які – хімічні?

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Проста речовина

2. Хімічний елемент

3. Фізичні властивості

4. Хімічні властивості

6 балів

22.

Атом хімічного елемента має будову:

+ ?

2 8 1

Назвіть цей елемент, складіть формулу його сполуки з Оксигеном та обчисліть масову частку елемента у сполуці.

8 балів

23.

Маса кисню об’ємом 22,215 л становить 31,999 г. Чому дорівнює густина кисню?

9 балів

24.

Яку кількість атомів Гідрогену утримують один атом Хлору, Оксигену, Нітрогену, Карбону в сполуках? Зробіть висновок, як кількісно визначити здатність атомів цих елементів утримувати біля себе атоми інших елементів? Назвати елементи, які мають постійну валентність.

10 балів

25.

Атом хімічного елемента Е здатний утворювати йон Е2-, який має 10 електронів. Визначте, який це атом та дайте характеристику за планом:

1.

Символ хімічного елемента

2.

Назва хімічного елемента

3.

Номер періоду

4.

Номер групи

5.

Підгрупа

6.

Порядковий номер

7.

Заряд ядра

8.

Протонне число

9.

Кількість протонів

10.

Кількість нейтронів

11.

Кількість електронів

12.

Відносна атомна маса

13.

Маса одного атома (1 а. о. м. = 1,662 ∙ 10-24 г)

14.

Схема будови атома

15.

До яких елементів належить

16.

Йон, характерний для атома

17.

Валентність хімічного елемента

18.

Ступінь окиснення елемента

19.

Масова частка цього елемента в організмі людини

20.

Формула простої речовини

21.

Приклад формули складної речовини, що містить визначений елемент

22.

Масові частки елементів у сполуці

23.

Валентність елементів у сполуці

24.

Значення цієї речовини

12балів


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

7 клас Підготовка до олімпіади